گزارش بازدید از مرحله برداشت مزارع گندم بذری استان هرمزگان

روز سه شنبه مورخ 25/02/97 جناب آقای مهندس رستملو معاونت محترم اداره بذر و نهال دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به اتفاق آقای مهندس مرادی رئیس اداره بذر و نهال استان و آقای مهندس جعفری کارشناس بذر استان هرمزگان ، از مزارع درحال برداشت تکثیر بذر گندم پیمانکاران طرف قرارداد مدیریت استان در مناطق فارغان و دشت آشکارا شهرستان حاجی آباد بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید