روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی خبر داد:

گزارش بازگشایی پاکات مناقصه حفاظت فیزیکی

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی واگذاری امور حفاظت فیزیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) ، روز شنبه مورخ 22/2/97  راس ساعت 10 صبح با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات در دفتر این مدیریت برگزار شد. با عنايت به اينكه تعداد شرکت کننده به حد نصاب نرسید مناقصه تجديد و با تنظیم صورتجلسه و درج در سامانه اقدام گردید.

 

.

.

.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید