بازدید از مزارع تکثیر بذر استان کرمان

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به همراه مسئولین ارشد سازمان جهادکشاورزی استان از مزارع تکثیر بذری گندم، رقم ارگ، درمنطقه راین از توابع شهرستان کرمان بازدید به عمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید