بررسی کود های شیمیایی کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت : در دیماه مقدار 343 تن اوره ، 75 تن سولفات پتاسیم و 70 تن سوپر فسفات تریپل کارگزاران مورد پایش و بازرسی قرار گرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید