به گزارش معاون توسعه مدیریت و منابع

جناب منصوری طی سخنانی فرمودند:

اولین جلسه سال جاری کمیسیون نیروی انسانی تشکیل و بیست و نه مورد موضوعات ارسالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید