به گزارش مدیریت اموراداری:

آقای وظیفه دان طی جلسه یی فرمودند:

احکام افزایش حقوق همکاران قرارداد کارمشخص در تاریخ 8 اردیبهشت ماه صادر شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید