به گزارش کارشناس امورباشگاه کشاورزان مدیریت بازاریابی و امورمشتریان

بازدید از استان لرستان

کارشناس پیگیری امور باشگاه کشاورزان مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت در مورخه 97/2/15به استان لرستان مراجعه و در جلسه هماهنگی و پیگیری اهداف باشگاه کشاورزان که با حضور مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان و معاونین محترم و مسئولین محترم فنی و بازرگانی و مسئول محترم باشگاه و بازاریابی در محل دفتر مدیریت استان برگزار گردید، شرکت کردند.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید