جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور مدیر ، معاون مالی اداری، معاون بازرگانی و رئیس امور مالی مجتمع شیمیائی آبیک، بمنظور تامین و تدارک مواد اولیه و ملزومات تولید و بررسی سایر موضوعات مطروحه ، در روز سه شنبه 24 دیماه98 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید