فروش شلتوک غیربذری در مازندران

با برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مربوط به استعلام بها فروش شلتوک برنج غیربذری در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مقدار 1600 کیلوگرم شلتوک برنج غیربذری از رقم شیرودی که سالهای قبل به دلیل قوه نامیه پایین فاقد ارزش بذری شناخته شده بود در قالب مصرف خوراکی به فروش رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در نشست بازگشایی پاکات مربوط به استعلام بها فروش شلتوک برنج غیربذری و پس از بررسی قیمت ها از سوی اعضای کمیسیون معاملات استان در نهایت آقای رضا خلخالی به عنوان فرد حقیقی برنده معرفی و به دفتر مرکزی جهت فروش معرفی گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید