برگزاری آزمون دوره آموزشی حقوق شهروندی، استان چهارمحال و بختیاری

آزمـون دوره آموزشـی منشـور حقـوق شـهروندي در این شرکت با حضور تمامی کارکنان در تاریخ 97/2/8 در محل نمازخانه مدیریت در راســـتاي افزایش اطلاعات نیروهــا بــه حقــوق شــهرونی در نظــام جمهــوري اسلامی برگزارگردید.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید