روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

هماهنگی در توزیع نهاده های کشاورزی

.

با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان محولات، کارشناسان ، کارگزاران برگزار  شد و در خصوص حمل به موقع، خرید توسط کارگزاران و سایر امور مربوط به خدمات رسانی بحث و بررسی و در خاتمه از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکر بعمل آمد. یکشنبه 97/2/2 
.
.
.
.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید