به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

بازدید دوره یی از انبار کارگزاران شهرستان ورامین

بازدید دوره ای از انبار کارگزاران شهرستان ورامین ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ب منظور نظارت بر فعالیت و وضعیت انبارهای کارگزاران ، روز سه شنبه مورخ 97/01/28 توسط کارشناسان شرکت صورت پذیرفت 

 

.

.

 

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید