روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی :

عملکرد مدیریت بازرگانی خارجی در حوزه صادرات کودهای کشاورزی در سال 1396

.

  1. برگزاری 22 جلسه کمیته صادرات کودهای کشاورزی در شرکت طی سال 1396 که منتج به صدور 168 مجوز صادرات به میزان 62651 تن گردید.
  2. برگزاری اولین جلسه کمیته صادرات کود های کشاورزی در تاریخ 22 فروردین ماه سال جاری با حضور اعضاء و بررسی درخواست 7 شرکت متقاضی مجوز صادرات و موافقت با صدور 14 فقره مجوز صادرات

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید