بازدید مدیریت اموربازاریابی و امورمشتریان از استان سمنان

 کارشناس پیگیری امور باشگاه کشاورزان مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت در مورخه 97/1/22به استان سمنان مراجعه و در جلسه هماهنگی و پیگیری اهداف باشگاه کشاورزان که با حضور مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ومعاونین محترم و مسئولین محترم فنی و بازرگانی و مسئولین محترم باشگاه و بازاریابی در محل دفتر مدیریت استان مذکور برگزار گردید شرکت کردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید