به گزارش روابط عمومی استان گلستان

همایش کودهای کشاورزی و ارگانیک در استان گلستان

همایش کودهای کشاورزی و ارگانیک در گلستان در تاریخ 97/1/23 با حضور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان ، مسئولین محترم دانشگاه منابع طبیعی ، و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید