برگزاری جلسه کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی

  جلسه بازگشایی پاکات مناقصه حمل و نقل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در مورخ 21/01/1397 با حضور سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمیسیون معاملات شرکت،  نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی و اعضای کمیسیون معاملات استان در محل شرکت برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید