کنترل کیفی کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آنالیز و کنترل کیفی می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در جهت حمایت از حقوق کشاورزان، در عملیات پایش، کنترل و نظارت بر کودهای توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران توزیع به جهت جلوگیری از ورود کودهای ناسالم و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور، از تمامی کودهای شیمیایی وارده به استان نمونه برداری و برای آنالیز و کنترل کیفی به آزمایشگاه مجهز مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرج ارسال می شود .

آقای ضرابی افزود از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 218 مورد از انواع کودهای شیمیایی وارداتی به انبارهای سازمانی و انبارهای کارگزاران توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان نمونه برداری و به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرج ارسال شده است که پس از تائید کیفیت و اصالت کود، در اختیار کشاورزان قرار گرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید