اجرای برنامه تامین و تدارک کودهای کشاورزی به همت همکاران شرکت در مدیریت های استانی انجام شده است

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

روزچهارشنبه 98/9/27 مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل دردیدار با همکاران این شرکت در استان اصفهان ضمن شنیدن نظرات همکاران این شعبه درخصوص فعالیت های شرکت و مشکلات پس از ارایه گزارش از تامین تدارک و توزیع کودهای کشاورزی، به دست آمدن موفقیت های شرکت در این زمینه و تدارک 42% کود بیش تر نسبت به میانگین ده ساله و 31% کود بیش تر نسبت به سال گذشته را حاصل تلاش جهادی و شبانه روزی همکاران شرکت در کلیه مدیریت های استانی و ستادی دانشته و از کلیه همکاران تشکر و قدردانی کردند. ایشان میزان رشد تامین تدارک و توزیع کود اوره را در استان اصفهان 27% بیش از سال گذشته و در کودهای فسفاته 23% بیش تر اعلام کرده و میزان رشد مصرف کودهای پتاسه در این استان را سه برابر سال گذشته عنوان نمود.

ایشان ضمن تاکید بر تداوم تلاش همکاران در این زمینه افزودند اگر ما به کار و تلاش خود ایمان داشته باشیم می توانیم دیگران را نیز مجاب کنیم که به ما کمک کنند.

ایشان در ادامه ضمن ارایه تحلیلی از بزرگی کار انجام شده در این شرکت و مطالبات شرکت از محل یارانه ها توصیه های مهمی را برای همکاران شرکت داشته که عمده آن ها به این شرح است.

در شرایط ویژه کشور، فعالیت های جاری اجرایی را با دقت به انجام رسانده و اقدامات کنترلی و نظارتی بیش تری داشته باشید. نظارت ویژه و گسترده یی بر عملکرد کارگزاران شرکت داشته و نظام پایش را به طور جدی و با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان به انجام برسانید.

ایشان در پایان به سوالات همکاران درخصوص مسائل، اداری و معیشتی پاسخ گفتند و سفارشات لازم را درخصوص پی گیری امور همکاران ابلاغ کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید