نمايش پهباد سم پاش در همايش پاييزه نهاده هاي كشاورزي فارس

همزمان با برگزاري همايش پاييزه گندم و نهاده هاي كشاورزي و حضور جناب اقاي دكتر سيف،مدير عامل محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزي...

همزمان با برگزاري همايش پاييزه گندم و نهاده هاي كشاورزي و حضور جناب اقاي دكتر سيف،مدير عامل محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزي،  مجموعه اي از پهباد هاي سمپاش و تصوير نگار كشاورزي توسط شرك ماشين كاشت فارس به پرواز امده و ضمن نمايش نحوه عمليات سمپاشي و تشريح مراحل پروژه، تصاوير زيبايي را از محل سايت برگزاري همايش ثبت نمودند.

نخستين عمليات سمپاشي توسط اين پهباد در شهريور ماه گذشته و در مزارع پنبه استان فارس اتفاق افتاده است.و پروژه طراحي و ساخت داخلي پرنده هاي هدايت پذير كشاورزي مشابه، كه قابليت حمل محلول سم و متعلقات سم پاش را داشته باشند توسط كارشناسان موسسات دانش بنيان فارس در مرحله R& D ميباشد.

تشريح مراحل عمليات سم پاشي بگونه اي است كه نخست پهباد تصوير نگار كه توسط سامانه ايستگاه زميني به پرواز در ميايد ،با دوربين هاي GIS و NIRتصاويري را از زمين و سطوح مختلف ان، تراكم پوشش گياهي، و تراكم آفات ثبت مينمايد و اين تصاوير پس از تحليل در اختيار پهباد سم پاش و عمليات سم پاشي قرار ميگيرد.

پهباد سم پاش مورد استفاده  كه در زراعت و حتي باغباني مورد استفاده قرار ميگيرد ،داراي 21 عدد موتور، 2 عدد نازل ميباشد و قابليت حمل 10 كيلوگرم محلول سم و دبي 20 ليتر در ساعت  و راندمان متوسط 10 دقيقه بر هكتار را دارد.

از مزاياي سم پاشي با پهباد ،ميتوان مواردي نظير :كاهش مصرف محلول سم،كاهش هزينه هاي استفاده از تراكتور،افزايش سرعت و راندمان زماني سم پاشي،عدم تماس مستقيم سم با دست انسان، و دسترسي به تمام نقاط مزرعه و عبورآسان از بالاي موانع موجود در مزارع ميباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید