روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

دومین جلسه: «برگزاری دوره آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی»

.

دومین جلسه:
«برگزاری دوره آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» 
.
..
.
.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید