روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان :

گزارش خبری

.

حضور معاونت فنی وتولیدی وکارشناس ذیربط شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان در جلسه کمیته بذر در راستای اصل ۴۴  جهت واگذاری تولید بذر به بخشهای خصوصی وتصمیم گیری در این خصوص.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید