شرکت در جلسه توزیع و نظارت کودهای یارانه دار شهرستان فریدن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

جلسه کارگروه  کودهای شیمیایی در شهرستان فریدن استان اصفهان در محل فرمانداری  با حضور فرماندار و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان در خصوص پیگیری ،توزیع و نظارت برتوزیع کودهای شیمیایی در شهرستان فریدن برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید