تدارکات الکترونیکی دولت در گلستان

بازگشائی استعلام بهاء سرویس های د رون شهری و برون شهری از طریق سامانه ستاد

.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان بازگشائی استعلام بهاء سرویس های درون شهری و برون شهری از طریق سامانه ستاد - تدارکات الکترونیکی  دولت در روز چهار شنبه مورخ16/12/96  با حضور سید صابر میر کاظمی مدیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت در استان گلستان واعضاء کمیسیون معاملات  با تعداد 3 فقره پیشنهاد دریافتی در  دفتر کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تشکیل شد

پس از بحث و تبادل نظراز قیمت  های فوق و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده اعضای کمیسیون معاملات استان   نظر به غیر متعارف بودن دو مورد از قیمت های پیشنهادی نسبت به قیمت  کارشناسی شرکت کنندگان ، جلسه بازگشایی به روز یکشنبه مورخ20/12/96 ساعت 9 صبح موکول گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید