تجدید نظر در برش شهرستانی سهمیه های کودی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران 

بزودی برش شهرستانی سهمیه های کودی استان تجدیدنظر خواهد شد

با عنایت به این که تعدادی از شهرستانها در سه فصل گذشته سال بیش از سهمیه ابلاغی کود دریافت نمود ه اند در ادامه راه نسبت به اصلاح و افزایش سهمیه برخی شهرستانها و کاهش سهمیه برخی دیگر روند توزیع کود به حالت تعادل در خواهد آمد ، در حال حاضر از مجموع 16 شهرستان استان تهران ( به جز شهرستان پردیس ) همه شهرستانها از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی کود مورد نیاز کشاورزان را تامین و توزیع می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید