پهلو دهی کشتی روشاک حامل ۳۱۵۰۰تن کود اوره

در اسکله شهید رجایی بندرعباس

 
پهلو دهی کشتی روشاک حامل ۳۱۵۰۰تن کود اوره در اسکله شهید رجایی بندرعباس

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید