بازدید مدیر فنی و بهبودکیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی از واحد قرنطینه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

آقای محمدرضا نجارنیارکی مدیرفنی و بهبودکیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی شرکت صبح روز شنبه 16 آذر ماه طی نشستی با آقای سید مسعود قائمی مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی از واحد قرنطینه کود مرکز نیز بازدید  نمود.

در این بازدید آقای محمدرضا لطفی نژاد مسئول واحد قرنطینه کود مرکز از چگونگی فرایند کار، از زمان دریافت نمونه های کود تا ثبت و کد گذار ی در واحد قرنطنیه و تحویل به آزمایشگاه کنترل کیفی کود براساس دستور العمل های موجود، نکاتی را بیان کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید