به گزارش رابط روابط عمومی در نگهداری حمل و توزیع:

بازدید از دستگاه 3 تنی بوجاری برنج استان گیلان

بازدید از دستگاه 3 تنی بوجاری برنج استان گیلان در مورخ 96/12/9 به عمل آمدکه طبق این بازدید پیش بینی می شود دستگاه مذکور در سال جدید راه اندازی شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید