برگزاری کلاس آموزشی کشت گیاه دارویی زیره سبز در بخش چتروداستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

مهندس قاسمی مدیراستان کرمان به نقل از احمد مسعودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: به منظور ارتقاء سطح آگاهی علمی زنان روستایی و آشنایی با مراحل رشد زیره سبز و ترغیب به کشت این گیاه کلاسی با عنوان کشت زیره سبز در روستای رحیم آباد بخش چترود با حضور 25 نفر از زنان روستایی با تدریس حسنخانی رئیس بخش چترود برگزار گردید.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان افزود کشاورزان بخش چترود می توانند کودمورد نیاز خودرا از کارگزاران منطقه دریافت نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید