ساخت نمونه آزمایشگاهی سم کلرپیریفوس درآزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور ساخت سم کلرپیریفوس در واحد تولید، امروز آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک نسبت به ساخت نمونه آزمایشگاهی سم مذکور اقدام نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید