بازدید و پایش گارگزاران شهرستان قائن استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی

صبح روز دوشنبه (یازدهم آذر ماه 98) اعضا گروه پایش سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از کارگزاریهای توزیع کود در شهرستان قائن بازدید و بازرسی به عمل آورده و نسبت به پایش و توزیع کود و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید