آگهی مزایده اجاره زمین زراعی در استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد زمین زراعی 20 هکتاری ، محصور با دیوار بتنی و با وضع موجود واقع در روستای خواجه مرجان را برای مدت یکسال برای اجرای طرحهای کشاورزی بصورت اجاره ای با شرایط ذیل واگذار نماید : شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز 1- متقاضی یا متقاضیان محترم بایستی از حسن شهرت برخوردار باشند. 2- متقاضی یا متقاضیان محترم بایستی طرح مرتبط با توسعه بخش کشاورزی به همراه قیمت پیشنهادی ارائه نمایند. 3- سازمان جهادکشاورزی در رد ویا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. 4- برنده مزایده بایستی دو فقره ضمانت نامه معتبر به مبالغ 300 میلیون ریال و 10 میلیارد ریال در وجه سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به ترتیب تحت عنوان تضمین وصول اجاره بهاء و وجه التزام تخلیه تهیه ودر اختیار موجر قرار دهد. 5- برنده مزایده بایستی پس از ابلاغ سازمان جهادکشاورزی استان ظرف مدت یک هفته نسبت به تنظیم وامضای اجاره نامه اقدام نماید در غیر این صورت مورد اجاره به نفرات بعدی واگذار خواهد شد. 6- برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد. 7- برنده مزایده حق ندارد تغییرات در محل مورد اجاره ایجادنماید. درصورت نیاز و ضرورت فقط با هماهنگی و مجوز کتبی از موجر می توانداقدام نماید. 8- مستاجرصرفاً و فقط وفقط مجاز است طرحی را که پیشنهاد نموده است در محل اجاره اجرا نمایددر غیر این صورت قرارداداجاره فی مابین بطور یکجانبه فسخ و مستاجر موظف خواهد بود ضمن تخلیه وتحویل مال الاجاره ، خسارت وارده را به تشخیص موجر جبران نماید. 9- زمان بازدید ودریافت فرم پیشنهاد قیمت ، از زمین مورد نظراز روز یکشنبه مورخه 10/09/98 لغایت روز سه شنبه 19/09/98 بمدت 10 روز خواهد بود. 10- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات بصورت کتبی ودر پاکت سربسته تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/9/20 خواهد بود. 11- موجریا نماینده موجر مختار است بدون اطلاع قبلی و در هر مقطع از قرارداد اجاره ، جهت کنترل و تطبیق مورد استفاده با قرارداد اجاره ، از محل بازدیدنماید و در این خصوص مستاجر بایستی همکاری لازم را داشته باشد. محل دریافت فرم پیشنهاد قیمت و ارائه پیشنهاد: تبریز- خیابان آزادی مابین چهارلاله ونصف راه ساختمان مرکزی سازمان جهادکشاورزی – اتاق 217 آقای کریم والایی متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن همراه به شماره 09144014901 آقای راضی تماس حاصل نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید