برگزاری جلسه GAP محصولات كشاورزي در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

با حضور معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي ،معاون بهبود توليدات گياهي ، مدیران شرکت های تابعه ،رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و مشاورين و كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان ؛ جلسه GAP محصولات كشاورزي در سالن شهيد هزاردستان برگزار شد. مهندس كرماني معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي در اين نشست گفت:براي توسعه فعاليت هاي كشاورزي از همه ظرفيت هاي بخش خصوصي و دولتي براي تحقق محصول توليد محصول ويژه گواهي شده مورد رصد و توجه قرار گيرد و بگونه اي برنامه ريزي شود تا تشكلهاي بخش كشاورزي و بهره برداران بتوانند براي اينگونه توليدات ترغيب شوند. در اين نشست دكتر پزشكي مشاور سلامت سازمان گفت: حدود ۱۰ هزار تن محصول سيب زميني ،پياز و سيب درختي گواهي شده تحت عنوان محصول ويژه در شهرستان هاي؛ سميرم ،بوئين مياندشت ، چادگان،گلپايگان ، فريدونشهر و فريدن توليد به بازار براي مصرف عرضه شده است. در اين نشست مدير هماهنگي ترويج مهندس اسكندري بیان نمود روند توليد محصول گواهي شده از موضوعات مهم در مجموعه ترويج بشمار مي رود و ا ۱۹۶ سايت زراعي و باغي را به آن اختصاص داده ايم. آقاي مهندس تقي پور رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان گفت:از سال 86تعداد مجموعه 196شركت خدمات مشاوره اي بخش كشاورزي در سراسر استان مستقر شد ه وگواهي استاندارد هاي لازم براي توليد محصول از سوي استانداردايران گپ با استاندارد تدوين و قابل استفاده براي توليد محصول گواهي شده صادر می گردد شايان ذكر است محصولات كشاورزي تحت عنوان GAP به محصولاتي گفته مي شود كه در فرآيند توليد آن همه استاندارد ها قبل از آغاز كشت تا سر سفره مصرف كننده مورد رصد و توجه جدي همه استاندارد ها قرار مي گيرد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید