برگزاری جلسه کمیسیون معاملات استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

به مقصد انبارهای کارگزاران جلسه مناقصه کمیسیون معاملات استان مورخ 3/9/98درمحل سالن این شرکت برگزارشد:

به منظور حمل ونقل مقدار13000تن نهاده از مبدا انبارهای سازمان شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی به مقصد انبارهای کارگزاران جلسه مناقصه کمیسیون معاملات استان مورخ 3/9/98درمحل سالن این شرکت برگزارشد.به گزارش روابط عمومی و بنا به اظهارات دبیر کمیسیون استان تهران ، تعداد 5 شرکت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام و نهایتا دو شرکت موفق به ارایه پیشنهاد قیمت گردیدند که پس از بازگشایی پاکات ( الف و ب ) از طریق سامانه الکترونیک دولت ( ستاد ) شرکت حمل و نقل نویدبهمن بدلیل نقص در مدارک فرم (ب)حذف و شرکت بوتان ران نیز بدلیل مغایرت با نرخ کارشناسی به کمیته فنی ستاد شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی کشور ارجاع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید