اجرای مرحله کاشت مزرعه منتخب طرح الگویی پایلوت تغذیه گیاهی استان گلستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

اجرای مرحله کاشت مزرعه  منتخب طرح الگویی پایلوت تغذیه گیاهی استان گلستان انجام شد. . خانم مهندس محرم زاده کارشناس مسئول تولید بذر دفتر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال‚ به  همراه مدیر ، معاون فنی تولیدی و کارشناسان  بذر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه  گلستان ، کارشناسان موسسه تحقیقات ، کارشناس مدیریت زراعت ، کارشناسان  ترویج استان و نماینده گان چهار شرکت تولید کننده کود بر عملیات کاشت نظارت داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید