توزیع 45تن کود های پتاسه به صورت فروش مستقیم در ابان ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

در آبان ماه سال جاری میزان 45 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم بصورت فروش مستقیم در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی استان اصفهان قرار گرفته است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید