برگزاری جلسه با موضوع مالیات ارزش افزدوه

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، 

در تاریخ 10/9/98 نماینده این مدیریت در جلسه ای که با موضوع مالیات برارزش افزوده در سازمان تعاون روستایی استان فارس با حضور تعدادی از کارگزاران شرکتهای تعاونی روستایی و تولید برگزار گردید، شرکت نموده به طوریکه در این جلسه درخصوص نحوه اجرایی شدن ارزش افزوده از سنوات گذشته(1/7/87 لغایت پایان سال 96 ) بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم گیری نهایی به جلسه بعد موکول گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید