در آبان ماه سال جاری بیش از سیصدو چهل هزارتن کود کشاورزی به استانها تخصیص داده شد

تخصیص کود کشاورزی از پتروشیمی ها و مبادی به استانها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری

در آبان ماه سال جاری بیش از سیصدو چهل هزار تن انواع کود های کشاورزی از پتروشیمی های داخلی و مبادی ورودی کشور به استانها جهت تحویل به کشاورزان عزیز اختصاص یافته است. مهندس هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این خصوص گفت: با توجه به تامین و تدارک نهاده های کشاورزی ،  نیاز هر استان طیق سهمیه ابلاغی با برنامه ریزی مناسب اختصاص می یابد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید