جلسه عضوهیئت مدیره با معاون سازمان جهادکشاورزی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی  استان کرمان از برگزاری جلسه عضو هیئت مدیره و معاون اموربازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسازمان جهادکشاورزی استان کرمان خبرداد.

وی افزود:درسفر یکروزه مهندس علیزاده به استان کرمان جلسه ای با حضور مهندس پورخاتون معاون بهبودتولیدات گیاهی ،آهنگری مدیرزراعت ،لطفعلی زاده مدیرباغبانی درتاریخ ششم آذرماه برگزارشد.دراین جلسه مهندس علیزاده ضمن اعلام تامین وتدارک کامل کود مورد نیاز استان تاپایان سال گفت توزیع کوددراستان کرمان  تاپایان آذرماه نسبت به تاریخ مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است

مهندس قاسمی در ادامه گفت: معاون بهبودتولیدات گیاهی ومدیرزراعت استان از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بخاطر تامین وتدارک کود واستان هم ازلحاظ کمی وکیفی تقدیرنموندند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید