گزارش عملکرد دی ماه 96

به گزارش روابط عمومی استان گیلان

.

کود کشاورزی :   

ضمن تامین ذخایراستراتژیک درانبارهای سازمانی ، طی ایام فوق مقدار3607090 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار1372454 کیلوگرم کودشیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده  ، ومقدار 1968429کیلوگرم کودشیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

انجام ونظارت بربوجاری دردوشیفت کاری ( 30 /7 صبح لغایت 18 عصرو30/18 عصرتا 2 بامداد )

شرکت درکمیته  فنی بذراستان

نظارت وانجام هوادهی های روزانه جهت نگهداری بهداشتی بذوربرنج تدارک شده استان

نظارت برنصب سامانه بوجارانتقالی ازاستان اصفهان وتدارک ملزومات موردنیازآن

نظارت وانجام نمونه برداری ازبذوربوجارشده باهمکاری نماینده استانی ثبت گواهی بذر

نظارت وانجام دوره ای طعمه گذاری جهت مبارزه با آفات جونده انباری

آموزش  :

اجرای دوره آموزش " گردهمایی تولید مکانیزه نشا، برنج " درسطح  بهره برداران و اعضا،  باشگاه کشاورزان به تعداد30 تن 96/10/16 و " کارگاه آموزشی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی " مورخ 96/10/5 به تعداد60 تن درآموزشکده نهاده های کشاورزی ( ساختمان زنده یاد رئوف ) شرکت

تهیه وتدوین عملکرد اجرایی امورتحت سرپرستی در9 ماهه نخست سال و ارسال آن به اداره مرکزی

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان (  دیسکاشن )

امورماشین آلات :

معرفی سه تن ازهمکاران برای سپری نمودن دوره آموزشی " آخرین یافته های تحقیقاتی برنج " درمرکز آموزش کشاورزی رشت

شرکت درگردهمایی مسئولین ماشینهاوادوات کشاورزی درخصوص فرآیندوکالت درتوزیع ماشینهاوادوات کشاورزی دراداره مرکزی

امورمالی :

تمدید تمامی ضمانت های کارگزاران کود جهت تنظیم قراردادهای مربوطه

تامین اعتبارجهت هزینه های پرسنلی ونیروهای خدماتی وغیره

تامین اعتبارمربوط به هزینه بذرمقدار75/11 تن وپرداخت به موقع به پیمانکازبذر

تامین هزینه های کیسه موردنیازبذر برنج به مقدارتهیه وتدارک مربوطه جهت فروش

وصول مطالبات سررسید شده کارگزاران

اموراداری :

پیگیری حقوقی درخصوص کارگرآسیب دیده درانبار آستانه ورسیدگی به امورکیفرخواست مربوطه

پاسخ به مکاتبات درون سازمانی وبرون سازمانی ارجاعی به حوزه اموراداری به تعداد47 مورد

انجام خدمات اموررفائی کارکنان شامل ارسال ودریافت هزینه های بیمه تکمیلی 2 موردبصورت گروهی وتعویض دفاتر درمانی کارکنان به تعداد 11 مورد

پیگیری کارهای احکام کارگزینی همکاران واخذ 13فقره حکم کارگزینی

تشکیل وبرگزاری جلسه کمیسیون معاملات وپیگیری مصوبات جلسه به تعداد 2 فقره

هم اندیشی درخصوص کارهای کمیسیون معاملات با دبیران کمیسیون معاملات استانهای مازندران ، گلستان ، سمنان به عنئان دبیرمعین استنهای مذکور

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید