درآبان ماه انجام شد

یازده نمونه برداری دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: درآبان ماه سال جاری ازکودهای وارده به انبارهای سازمانی وانبارهای کارگزاران استان تعداد یازده نمونه برداری انجام و جهت آزمایش به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید