بازدید نمایندگان امور مالی ستاد از انبارهای سازمانی اهواز و دزفول

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

در هفته گذشته توسط نمایندگان محترم امور مالی ستاد بازدید از انبارهای سازمانی اهواز و دزفول به منظور نظارت بر توزین، کیسه گیری و بررسی عملکرد امور مالی شرکت به مدت 2 روز بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید