توزیع علف کش بوتیزان استار کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،   با  بیان این که زراعت دانه های روغنی بعنوان منابع اصلی در تامین بخشی از روغن نباتی کشور، سالهاست که مورد توجه برنامه ریزان کشاورزی کشور و مسئولین این منطقه بوده است و هر ساله سطح وسیعی  از اراضی استان به کشت گیاهان روغنی به ویژه کلزا اختصاص می یابد، بطوریکه استان گلستان از لحاظ سطح زیر کشت و تولید دانه های روغنی مقام اول را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. وی تصریح کرد: با توجه به توسعه کشت دانه های روغنی ،تمهیدات لازم در تامین علف کش بوتیزان استار کلزا، فرصت و موقعیت فنی و کاری شرکت را در استان گلستان فراهم نمود لذا ورود به بحث  تامین و توزیع سموم محصولات استراتژیک  در حوزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان می تواند  پایداری تولید را در استان نهادینه نماید. وی افزود: علف های هرز از عوامل محدود کننده کشت کلزا بوده که در مصرف آب، نور و مواد غذایی با کلزا رقابت کرده و باعش کاهش عملکرد محصول میشود . خسارت علفهای هرز بصورت مستقیم روی عملکرد دانه بوده وبصورت غیرمستقیم بذور علفهای هرز روی کیفیت روغن تولیدی و کنجاله میباشد . علفهای هرز هم خانواده کلزا بیشترین خسارت را به کلزا وارد میکنند. وی تصریح کرد: یکی از روشهای کنترل علف  های هرز کلزا بعد از کشت و قبل از سبز شدن ،استفاده از سموم علف کش است هزار جریبی از توزیع 3000  لیتر علف کش بوتیزان استار کلزا خبرداد. به این سبب تیم فنی و بازرگانی  شرکت، امیدوارتر از گذشته با انگیزه کامل، در خدمات رسانی بهتر به کشاورزان  گام برداشته است  حمید هزار جریبی اظهار امید واری کرد: با توجه به پراکنش جغرافیایی کشت کلزا در استان،  و بهره گیری از تمامی  پتانسیل  ها  وظرفیت  کارگزاران در شهرستان های استان، کار توزیع  علف کش بوتیزان استار کلزا با موفقیت و شایستگی صورت خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید