بازدید ازخط تولید کود سولفات پتاسیم گرانوله کارخانه میهن زاج تولیدکننده داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

از خط تولید کود سولفات پتاسیم گرانوله شرکت میهن زاج تولید کننده کودهای شیمیایی واقع در منطقه چرم شهر استان تهران بازدید به عمل آمد. این بازدید به منظور نظارت و کنترل کیفیت کود تولید شده سولفات پتاسیم گرانوله (پارت 7) توسط مسئول حراست و کارشناس کود و بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران انجام و مورد بررسی قرار گرفت؛ و ضمن بازدید، از پارت 1 کود سولفات پتاسیم گرانوله 200تنی توسط کارشناسان استان برای بررسی کیفیت تولید، نمونه برداری و به مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید