نماینده مدیریت توزیع حمل و نگهداری از انبارهای استان کرمان بازدید کرد

بازدید از انبارهای استان کرمان

به گزارش رابط روابط عمومی در مدیریت توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

با توجه به درخواست مدیریت محترم استان کرمان در خصوص تعمیر و یهینه سازی یکی از انبارهای مرکزی استان جهت دپو کودهای کشاورزی ارسالی، نماینده مدیریت توزیع حمل و نگهداری از انبار مربوطه بازدید کرد.فیروز هرمزی مدیر توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمان حمایتی کشاورزی گفت: نماینده های این مدیریت بنا به ضرورت و اهمیت موضوع و همچنین جهت تخصیص اعتبار برای انبارهای سراسر کشور با عنایت به صرف و صلاح شرکت جهت انجام کارشناسی لازم اعزام می شوند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید