برگزاری دوره آموزشی برای عاملین توزیع نهاده های کشاورزی و پیمانکاران تولید کننده بذورمادری وگواهی شده دراستان لرستان

.

مهندس مهرداد کیوان مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان درگفتگو با روابط عمومی شرکت گفت : مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان درراستای توسعه علمی و دانش فنی دوره تخصصی توزیع نهاده های کشاورزی وهمچنین روند تولید بذورمادری و گواهی شده برای کارگزاران ، عاملین توزیع و پیمانکاران استان برگزارنموده است دراین دوره آموزشی مهندس حسینی پور پژوهشگر برترکشوری درخصوص تولید بهینه بذورمادری گواهی شده آموزشهای لازم برای حاضرین ارائه نمودند. مهندس کیوان درادامه گفت از7200 تن بذرگندم خریداری شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان تاکنون بیش از4200 تن ازانواع مختلف ارقام ، درپایه های مادری گواهی شده بوجاری وضدعفونی شده وجهت تحویل به کشاورزان به انبارهای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درسراسراستان تحویل گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید