به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

جلسه ی تغذیه با محوریت جذب به موقع کودهای شیمیایی برگزار شد

جلسه ستاد تغذیه استان اردبیل روز 21 بهمن ماه سالجاری با محوریت جذب به موقع کودهای شیمیایی توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان و نظارت دائم و مستمرمدیریتهای شهرستانی برروند توزیع با حضورکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان ، مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، معاونت فنی سازمان تعــــــــــاونی روستـــــایی استان  مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان ، مدیریت زراعت سازمان ، با ریاست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان درسالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید