ورود 45 نمونه کود از شعب شرکت به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

طی هفته گذشته تعداد 45 نمونه کود شامل : سولفات پتاسیم ،سوپرفسفات تریپل و اوره ، ارسالی از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان های: همدان، قم، لرستان، جنوب استان کرمان (جیرفت)، کرمانشاه، آذربایجان غربی، اصفهان، مرکزی، خوزستان،خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، فارس، مازندران، کهکیلوبویراحمد و نمایندگی بندر امام  پس از ثبت و کدگذاری در قرنطینه کود جهت بررسی کنترل کیفی تحویل آزمایشگاه کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شد. گفتنی است بیشترین نمونه کود ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به تعداد 12 نمونه کود سوپرفسفات تریپل بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید