توزیع انواع کود شیمیایی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

توزیع مقدار 41800 تن انواع کود شیمیایی در 7 ماهه سالجاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از توزیع  41800 تن انواع کود شیمیایی در هفت ماهه ابتدایی سالجاری در استان همدان خبر داد.

آقای ضرابی گفت در 7 ماهه ابتدایی سالجاری،  41800تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه به انبار عوامل توزیع شهرستان های استان همدان حمل شده است که در مقایسه توزیع مقدار 27770  تن کود شیمیایی در مدت مشابه سال 97 ، با افزایش 14000  تن توزیع، معادل 50 درصد افزایش را نشان می دهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید