توزیع انواع کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

توزیع مقدار 22100 تن انواع کود شیمیایی برای کشت های پائیزه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از توزیع22100  تن انواع کود شیمیایی برای کشت های پائیزه تا چهاردهم آبانماه در استان همدان خبر داد .

آقای ضرابی گفت در سالجاری مقدار  22100 تن انواع کود شیمیایی ازته، فسفاته و پتاسه به انبار عوامل توزیع شهرستان های استان همدان حمل شده است که در مقایسه توزیع کود کشت های پائیزه سال 97 که مقدار    13142  تن بوده است، که با مقدار 8958 تن افزایش توزیع، معادل 68 درصد رشد را نشان می دهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید