برگزاری مناقصه حمل و تخلیه 200.000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا عسلویه

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر

راس ساعت 13 جلسه بازگشایی پاکات مربوط به مناقصه حمل کود از مبدا عسلویه با حضور نماینده  کلیه شرکت کنندگان و سر کار خانم فیضی برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید